Ce acte trebuie pentru bani de liceu ?


Ce acte trebuie pentru bani de liceu ?

Intrebare: Ce acte trebuie pentru bani de liceu ?

Raspuns:

Extras document

ACTE NECESARE
PENTRU ACORDAREA BURSEI “BANI DE LICEU”
2012-2013
1. * CERERE TIP, va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal.
( *Cererea se găseşte la profesorul diriginte)
Cererea va fi însoţită de următoarele documente
( CARE VOR FI PUSE ÎNTR-UN DOSAR de carton ÎN ORDINEA ENUMERATĂ MAI
JOS) :
2. COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE AL ELEVULUI –
cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii
care primeasc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă
vor trece menţiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât
primitorul, cât si solicitantul.
3. COPII ALE CARTII DE IDENTITATE A PARINTILOR/ REPREZENTANT LEGAL
– cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii
care primeasc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă
vor trece menţiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât
primitorul, cât si solicitantul (aceasta operatiune fiind obligatorie inainte de primirea
dosarului).
4. COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE ALE
CELORLALTI MEMBRI AI FAMILIEI – cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul
să prezinte si actele în original. Diriginţii care primeasc dosarele, vor confrunta actele în
original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea „conform cu originalul”
pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul.
ART. 3
(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent,
realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei
suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu
caracter social acordate elevilor.
(2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necăsătoriti,
care locuiesc si gospodăresc împreună.
(3) Este asimilată termenului familie si situatia persoanei necăsătorite care locuieste împreună cu copiii aflati în
întretinerea sa.
(4) În sensul definitiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii
lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună.
5. ADEVERINTE DE ELEVI SAU STUDENŢI PENTRU FRAŢI/SURORI
6. Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmas al eroilor
revoluţiei, bolnav de TBC si se află în evidenţa dispensarului scolar, că suferă de: diabet, o
boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronsic,
epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că
este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către
medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
150/2002*) privind organizarea si funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu
modificările si completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se
analiza starea materială a familiei;
( cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original.
Diriginţii care primeasc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea
din urmă vor trece menţiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor
semna atât primitorul, cât si solicitantul )
7. Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
– ADEVERINTA VENIT BRUT LUNAR / MEMBRU FAMILIE REALIZAT
IN ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI
(IUNIE. IULIE, AUGUST ) MAXIM 150 RON/MEMBRU DE
FAMILIE.
– CUPOANELE DE PENSIE pentru ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE
DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST ) MAXIM 150
RON/MEMBRU DE FAMILIE.
– CUPON DE LA SOMAJ dacă părinţii sunt şomeri.
– DECLARAŢIE NOTAR, IN ORIGINAL, PENTRU MEMBRII FAMILIEI
CU VENIT ZERO
NU se iau în considerare următoarele venituri:
– alocaţia de stat
– alocaţia complementară
– bursele de studiu si bursele sociale
– alocaţia de susţinere
8. Declaratie notariala pentru toti membrii majori care nu au realizat venituri in ultimile
3 luni (declaratia se da in fata notarului si se va specifica de asemenea ca NU AU FOST
PLECATI DIN TARA IN SCOPUL OBTINERII DE VENITURI, ca nu detin utilaje
agricole, ca nu au conturi in banci, ca nu au alte proprietati in afara celei de domiciliu,
ca nu au cumparat sau vandut autoturisme, terenuri sau alte bunuri in ultimul an, ca
nu detin pasaport);
9. ADEVERINTA PRIMARIE PENTRU TOTI MEMBRI FAMILIEI, CA DETIN sau NU
PAMANT. Cei care detin pamant , pe adeverinta sa se precizeze care este venitul annual
aferent suprefetei agricole.
10. ADEVERINŢA DE LA CIRCUMSCRIPŢIA FINANCIARĂ privind veniturile obţinute
din alte activităţi (terenuri agricole, închirieri de locuinţe) – certificat fiscal pentru fiecare
părinte si frati, în parte.
11. Hotărârea de divort şi de pensie alimentara – dacă este cazul (copie si original);
12. Certificat de deces- ( părinte) unde este cazul (copie si original);
13. ANCHETA SOCIALĂ conform L 416/2001, efectuată de autorităţile locale pentru
verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în
cazul elevilor care solicită sprijin financiar; Ancheta sociala trebuie depusă, conform
calendarului în perioada 1-23 octombrie 2012
14. Adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte MEDIA GENERALĂ
si NUMĂRUL DE ABSENŢE NEMOTIVATE din anul scolar anterior depunerii cererii
pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială
„Bani de liceu”.
DOSARELE SE PREDAU DIRIGINTELUI ŞI SE VA FACE OBLIGATORIU IN
PREZENTA UNUI PARINTE !
TERMEN DE DEPUNERE 1 OCTOMBRIE 2012
PRECIZĂRI DE CARE TREBUIE SĂ ŢINEM CONT LA PRIMIREA
DOARELOR
A. Conform art. 12 alin. 1 din legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea
lor profesionala, perioada maxima de acordare a ajutorului de SOMAJ este de 270 de zile, de
unde rezulta ca aceasta forma de venit nu are caracter permanent si nu se incadreaza in
prevederile art. 3 alin. 1 din H.G. 1488/2004.
Codul Familiei statueaza in art. 93 ca obligatia de intretinere se executa in natura sau prin plata
unei pensii in bani (pensie alimentara). Astfel, pensia alimentara are caracter permanent si se
incadreaza in prevederile art.3 alin.1.
Conform art. 66 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
si alte drepturi de asigurari sociale, copii au dreptul la pensie de
urmas pana la varsta de 16 ani sau pana la terminarea studiilor, fara a
depasi 26 de ani.
REZULTA DIN ACEASTA REGLEMENTARE CARACTERUL PERMANENT
AL ACESTEI FORME DE VENIT SI IN COSECINTA INTRA IN CALCULUL
VENITULUI BRUT LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE.
B. In conformitate cu prevederile art. 51 alin.(1) din legea nr. 272/2004 copilul beneficiaza de
protectie sociala prevazuta de prezenta lege pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu.
In conformitate cu prevederile art. 119 alin.(1) din legea nr. 272/2004 pentru fiecare copil fata de
care s-a luat masura plasamentului se acorda o alocatie lunara de plasament, in cuantum de
780.000 lei, care se indexeaza prin hotarare a Guvernului. De aceasta alocatie beneficiaza si
copilul pentru care a fost instituita tutela, in conditiile legii.
AVAND IN VEDERE FAPTUL CA UN COPIL ARE DREPTUL LA ALOCATIA DE
PLASAMENT PANA LA DOBANDIREA CAPACITATII DEPLINE DE EXERCITIU,
CONSIDERAM CA ALOCATIA DE PLASAMENT CONSTITUIE VENIT PERMANENT.
C. În legătură cu jutorul social conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
acordat parintilor.
Legea 416/2001 art.1 alin.(2) venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului
social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
Legea 416/2001 art.3 alin(1) au dreptul la venitul minim garantat în condiţiile prezentei legi
şi soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială justifică acordarea acestuia.
In conformitate cu prevederile art. 29 alin.(1) din legea nr.416/2001 la stabilirea altor
drepturi si obligatii NU SE IAU IN CONSIDERARE AJUTOARELE SOCIALE SI
ALOCATIILE prevazute in prezenta lege, cu exceptia obligatiei legale de intretinere
stabilite prin hotarare a instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile Codului
familiei.
D. Beneficiaza de “bani de liceu” elevii care au :
– alocatie de sustinere ;
– alocatie complementara ;
Conform O.U.G. nr. 105/2003 art.1 beneficiaza de alocatie familiala complementara, in conditiile
prezentei ordonante de urgenta , familiile formate din sot, sotie si copiii in varsta de pana la 18 ani
aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna
Conform O.U.G. nr. 105/2003 art. 7 alocatia de sustinere se acorda lunar familiilor monoparentale
daca realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 1,6 milioane lei.
Conform O.U.G. nr. 105/2003 art. 36 alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere
sunt forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul de stat si nu se iau in
considerare la stabilirea altor drepturi si obligatii si se supun executarii silite in conditiile
dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea
sumelor platite necuvenit cu acest titlu.
E. Daca parintele a plecat in strainatate avand un contract de munca legal incheiat, va aduce
dovada venitului de la angajator sau de la firma de plasare a fortei de munca care a
intermediat plecarea.
F. In conformitate cu prevederile art.2 (1) din H.G. nr.1488/2004 „beneficiari ai programului na
tional de protectie sociala „Bani de liceu” sunt elevii care se afla in intretinerea familiilor al caror
venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este
de maximum 1.500.000 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub
tutela sau curatela in cazul respectarii conditiei de venit precizate mai sus. Prin urmare, orice elev
care se incadreaza in una dintre categoriile enumerate in art. 2 (1) din H.G. nr.1488/2004
beneficiaza de prevederile Programului national de protectie sociala „bani de liceu”. Legea
nu prevede nici un criteriu privitor la stabilirea unor venituri pentru asociatii, fundatii,
orfelinate si alte institutii de acest tip care au in grija elevi.
G. Elevii repetenţi pot depune dosar. HG 1488/2004 stabileste ca sprijinul financiar este pentru
elevii care urmează, la cursuri de zi, liceul sau SAM, deci nu se pune problema notelor sau a
faptului ca a fost repetent.
H. Venitul agricol este luat in considerare la calcul ( cf. Legii 416, privind venitul minim
garantat si celor prevazute in metodologie -1488/2004;
Daca, spre exemplu, un elev aduce la dosar o ancheta sociala in care figureaza un venit aferent
suprefetei agricole de 10 ha, acesta facand ca venitul /membru de familie sa depaseasca suma de
150 lei, dosarul nu intră în calcul.
Notă :
Fiecare diriginte face parte din comisia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”.
Pe dosar se scrie:
 Clasa ……………………
 Elev : nume şi prenume
 Tata : nume şi prenume
 Mama: nume şi prenume
 Fraţi aflaţi în întreţinere ………….
 Media generală a elevului (pentru anul şcolar anterior)…………..
 Nr. de absenţe nemotivate (pentru anul şcolar anterior)…………..
Dirigintele are ca sarcină in cadrul comisiei:
 de a primi dosarele;
 de a confrunta actele în original cu copiile (iar pe acestea din urmă vor trece
menţiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât
primitorul, cât si solicitantul- aceasta operatiune fiind obligatorie inainte de primirea
dosarului);
 de a verifica dacă sunt toate documentele necesare cf. ORDIN Nr. 4839 din 1
octombrie 2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar
în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” cu modificările şi
completarile în vigoare;
 de a depune dosarele la secretarul şcolii, pentru înregistrare.
 Pe parcursul întregului an şcolar, de a monitoriza în evidenţele stabilite de comisie
absenţele nemotivate şi sancţiunile elevilor beneficiari ai programului pentru a putea
aplica prevederile metodologiei de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului
naţional de protecţie socială „Bani de liceu”.

Afla noutatile !

Introduceti adresa de email si veti fi notificat la aparitia unui nou articol !

  • ADD YOUR COMMENT

    Lasă un răspuns